Adatvédelmi nyilatkozat!

Adatvédelmi nyilatkozat
Bevezetés
Az erotikaorulet.hu (Kaponya-Nagy Katalin egyéni vállalkozó 7140 Bátaszék, Babits utca 10/a/4), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hatályos jogszabályok és az azok alapján összeállított jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmát.
Kaponya-Nagy Katalin egyéni vállalkozó kijelentem, hogy az erotikaorulet.hu tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott elvárásoknak.
A vásárlóink és egyéb partnereink személyes adatait bizalmasan kezeljük, és azokat csupán a szállítmányozást végző partnerünknek adjuk ki.
DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14/B.), valamint MPL.
Vásárlóink a webáruházunkban történő megrendeléssel hozzájárulást adnak cégüknek, hogy a
kiszállításhoz szükséges adatokat átadjuk a futárszolgálatnak. A továbbadott adatok köre : szállítási név és cím, számlázási név és cím, mobiltelefonszám, a megrendeléssel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelési alapelveinket alábbi, az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban alakítottuk ki, így különösen az alábbiakkal:
– 2011. évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
– 2000. évi C. törvény –a számvitelről (Számv. tv.);
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
– 2008. évi XLVIII. törvény –a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

Jelen dokumentumban használt kifejezéseket, definíciókat (személyes adat, hozzájárulás, tiltakozás, adatkezelés stb. ) a 2011. évi CXII tv. értelmező rendelkezéseinek megfelelően használjuk az adatvédelmi nyilatkozatunkban.

Alapelvek
Személyes adatok kezelése az internetes áruházunk adatbázisában az ügyfelünk kifejezett
hozzájárulásával történik. Ez a hozzájárulás lehet konkrét vásárláskor megadott személyes
adat és lehet vásárlás nélkül –a hírlevélre történő regisztráció útján – megadott adat is. Személyes adatot csak abból a meghatározott célból kezelünk, hogy a Vásárlóinkhoz árut, az érdeklődő partnerekhez a termékeinkről szóló és ahhoz kapcsolódó információkat eljuttassuk. Az adatkezelésünk teljes folyamata ezt a célt szolgálja, az információkat zárt rendszerben kezeljük.
Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek szükségesek az adatkezelés céljának
( vásárlás, információnyújtás ) megvalósulásához, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ilyenek : partner neve, szállítási / elérési címe, telefonszáma, e-mail címe.
Személyes adatot csak az érintettek beleegyezésével kezelünk, ide értjük a vevőink vásárláskor megadott adatainak kezelését is.
A hírlevél szolgáltatást a listamester biztosítja:
Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8
A partnereink fent felsorolt adatait a felvételüktől, illetve a rendszerünkbe történt utolsó belépéstől számított öt évig tároljuk zárt informatikai rendszerben. Az adatokhoz csak az Eladó férhet hozzá. A webáruházunk által nyújtott szolgáltatásokon túli célra az adatokat nem használjuk fel, azokat nem adjuk át más szervezet, vagy személy részére. Ez alól kivétel az általunk forgalmazott áruk kiszállítását végző futárszolgálat, amelynek az áruink célba juttatásához szükséges adatokat átadjuk, valamint a hírlevél küldést biztosító társaság (listamester).
Az adatokat a kiszállító partnerünk illetve a listamester nem használhatja fel a küldemények kézbesítésén kívüli célra.
Az ErotikaŐRÜLET webáruház adatbázisában kizárólag a Vásárló által megadott számlázási, szállítási, illetve ezen felüli regisztrációs adatok szerepelnek. Az esetleges módosítás általunk kizárólag a Vásárló telefonos, vagy e-mailes kérése alapján történik.
A partnereink bármikor kérhetik az adataik törlését, vagy javítását, ezt a kérést lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 5 munkanapon belül teljesítjük. Amennyiben bármilyen adatmódosítási kérés merül fel, jelezzék ezt a megadott telefonszámon, vagy e-mailben ügyintézőnknek, aki ezt regisztrálja és intézkedik a változások rendszerünkben való rögzítéséről, ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

Regisztráció
A www.erotikaorulet.hu portál egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhetők el.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni az Eladót.
A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
A regisztrált partnereinknél az adatkezelés célja a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a célzott kapcsolatfelvétel, a partnerekről vezetett statisztika készítése, egyéni igényekhez igazított elektronikus hirdetések küldése. A regisztráció után a partnereinknek lehetőségük van a törzsvásárlóknak biztosított kedvezmények igénybevételére, és igény szerint teljes körűen hozzáférhetnek a hírlevél szolgáltatásunkhoz is. A regisztrált ügyfelek az adatbázisból elő tudják hívni a korábbi rendeléseik adatait, a számláikat visszamenőlegesen ki tudják nyomtatni a rendszerből, a törzsvásárlói kedvezményeiket nyomon tudják követni.
A regisztrált felhasználóink szabadon dönthetnek a hírlevél szolgáltatásunk igénybevételéről a
regisztráció során. A későbbiekben a már regisztrált partnerek a hírlevelünkre való feliratkozást, illetve annak lemondását az ügyfélszolgálatnak küldött levélben kérheti.
Az adatkezelés regisztrált ügyfelek esetén az érintett konkrét hozzájárulásán alapul a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően.
A kezelt adatok köre a következőkre terjedhet ki –a partnerünk által megadott adatok alapján:
a felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, mobiltelefonszám, szállítási név és cím, számlázási név és cím, születési év, valamint a megrendeléssel kapcsolatos adatok.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg)a nem élesített regisztrációs kérelmek esetében 14 nap
Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevők között kötött
szerződés teljesítésének lehetővé tétele, hírlevél feliratkozás valamint a későbbi kereskedelmi
ajánlatok közlése.
A hírlevélre való feliratkozás önkéntes. A hírlevélre való feliratkozás esetén a felhasználó
hozzájárul, hogy személyes adatait reklám küldése céljából az Eladó felhasználja.
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-82555/2015
NAIH-82556/2015
NAIH-82408/2015
A kezelt adatok köre:azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, szállítási cím, telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám, e-mail cím, becenév, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító), a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás és az utolsó belépés dátuma, időpontja.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:
– e-mail útján az ugyfelszolgalat@erotikaorulet.hu címen

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A felhasználók jobb kiszolgálása céljából külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere követi, hogy ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A rendszer – a felhasználók jobb kiszolgálása céljából – figyeli, ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott.

Hatósági megkeresés
A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az adatkezelőt. A www.erotikaorulett.hu webáruház a hatóságok részére a személyes adatokat – ilyen esetben – köteles kiadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

Az adatkezelés biztonsága
A www.erotikaorulet.hu webáruház számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, valamint a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft (1144 Budapest, Ormánság utca 4.)support@tarhely.eu.
A cégünk a Tárhely.Eu Szolgáltató Kft szakosított informatikai cég szolgáltatását veszi igénybe a személyes adatok kezeléséhez, így biztosítja a megbízható információs bázist a webáruház számára.
Az adatkezelés során elsődleges fontosságú számunkra a kezelt adatok titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása.
Felhívjuk a felhasználóink figyelmét arra, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek lehetnek olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, például az információ felfedésére, vagy módosítására vezetnek. Felhívjuk továbbá a regisztrált felhasználóink figyelmét arra, hogy a bejelentkezési neveket és jelszavakat ne adják meg arra illetéktelen személyeknek az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Az ilyen tevékenységekkel szembeni védelem érdekében minden tőlünk elvárható intézkedést igyekszünk megtenni.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név:
Kaponya-NagyKatalin egyéni vállalkozó
Székhely:
7140 Bátaszék, Babits utca 10/a/4
Nyilvántartási szám: 36000692
Bejegyzési Hivatal: Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Kormányablak Osztály Szekszárd
Adószám: 66560467-1-37
Telefonszám: +36 30 360 60 44
E-mail :ugyfelszolgalat@erotikaorulet.hu
Az adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-82555/2015
NAIH-82556/2015
NAIH-82408/2015

Jogorvoslati lehetőségek
A partereink tájékoztatást kérhetnek a kezelt adataikról, valamint kérhetik a személyes adatok
helyesbítését, törlését telefonon, valamint e-mailben.
A partnereink kérése alapján cégünk, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk, valamint megtesszük a szükséges intézkedéseket. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül –bírósághoz fordulhat.
További jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az alábbi helyen lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Utolsó frissítés: 2017.november 03.

Letölthető pdf formátumban

Adatvédelmi nyilatkozat_erotikaorulet_2017